2019-01-07 08:05Pressmeddelande

OLOV LINDGRENS HYRESGÄSTER ÄR NÖJDA

Vår årliga kundundersökning är genomföd och med ett strålande resultat! Inför årets undersökning gjorde vi en gemensam insats och en kväll i september begav sig alla medarbetare ut i husen för att dela ut enkäter. När vi ringde på hos hyresgästerna fick vi både chans att lämna enkäten samtidigt som vi fick trevliga pratstunder. Att svarsfrekvensen ökade med cirka fem procentenheter från föregående mätning är mycket tack vara dessa besök tror vi.
 
Kundservice och fastighetsvärdar - den stora skillnaden

Under 2017 införde vi en central kundservice vilket medförde ändrade rutiner och arbetssätt som nu har satt sig hos såväl medarbetarna som hos hyresgästerna. Den stora skillnaden är att ärendena nu tas emot och fördelas av kundservice. Tidigare tog våra fastighetsvärdar emot serviceanmälningarna direkt, oftast via telefon. Eftersom fastighetsvärdarna inte tar emot lika många telefonsamtal har de i stället kunnat ägna större del av sin arbetstid till att ta hand om våra hus och hyresgäster. Resultatet visar att våra hyresgäster har uppskattat förändringen. 

Resultat bostäder - ökningar inom trygghet och bemötande

Serviceindex har i år ökat till 87,6 % nöjda hyresgäster (85,7 % föregående mätning). ”Ta kunden på allvar” och ”trygghet” var de delar som bidrog till den största ökningen. På samtliga frågor, bland annat ”mailhantering”, ”kontakt med Olov Lindgren”, ”bemötande” och ”hur Olov Lindgren hållit sina löften” förbättrades resultaten avsevärt.

I parametern trygghet finns frågor som rör bland annat belysning, säkerhet mot inbrott samt personlig trygghet i huset och i området. Även här har resultaten visat att hyresgästerna upplever större grad av trygghet än föregående år.

Produktindex visar näst intill samma resultat som förra året, 81,2 % (81,8%) med undantag för en liten nedgång för frågorna som handlar om temperatur och ventilation i lägenheten. En förklaring till det är den extrema värmebölja som överraskade och påverkade oss alla denna sommar.

Utöver service- och produktindex innehåller enkäten frågor om exempelvis profil och om man uppfattar att man får valuta för hyran. Närmare 98 % trivs och kan rekommendera Olov Lindgren som värd. Resultaten i samtliga delfrågor inom det här området har ökat markant. 91 % anser dessutom att de får valuta för hyrespengarna. Mycket glädjande resultat!

Resultat lokaler - allmänna utrymmen har förbättrats

Serviceindex visar ett fortsatt högt resultat, 87,3 % med väldigt små förändringar från föregående undersökning. Produktindex visar också en hög nöjdhet där 78,5 % av hyresgästerna trivs bra eller mycket bra i sina lokaler. En tydlig ökning har skett när det gäller allmänna utrymmen och utomhusmiljön: 83,4 % (78 %) uppskattar sin entré, utformning av närmaste utemiljö har ökat till 85,8 % (78,4 %) och underhåll av allmänna utrymmen har ökat till 93,9 % (87,7 %)

 

Resultatet är viktigt för oss och våra hyresgäster

Vi vill veta hur våra hyresgäster upplever sitt boende/lokal och vår service, därför genomför vi regelbundet hyresgästundersökningarna. Ett urval av bostadshyresgästerna tillfrågas varje år och vartannat år genomförs motsvarande undersökning för lokalhyresgäster med större lokal än 50 kvadratmeter.

Vi går igenom resultatet för varje hus och planerar åtgärder utifrån det. I undersökningen får varje hyresgäst möjlighet att påverka boendet/lokalen och lämna förbättringsförslag. Därför är alla enkätsvar som lämnas inte viktiga bara för oss utan även för våra hyresgäster.

Nu påbörjar vi bearbetningen av resultaten och i februari återkommer vi med information till hyresgästerna i respektive fastighet om vilka åtgärder som planerats in under det kommande året.

 

Stort tack till alla de hyresgäster som tog sig tid att svara på enkäten och tack för ett fint 2018!

 


Om Olov Lindgren

Olov Lindgren AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar 112 fastigheter i Stockholm, bestående av bostäder och kommersiella lokaler. Affärsidén är att äga, förvärva, förvalta och bygga hyresfastigheter i Stockholm. Fastigheterna finns inom Stockholms stad från Farsta i söder till Tensta i norr, med störst koncentration på Södermalm. www.olovlindgren.se


Kontaktpersoner

Jeanette Ljungberg
Kommunikationschef
Jeanette Ljungberg